Ave Verdun Eze, France

Gas station where Franks (Jason Statham) car blows up.